Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaiah 43:2-3. Inspired designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and more by independent artists and designers from around the world. Isaiah Chapter 3 1. This is because I, the Lord, am your God. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. o kaya'y hinandugan man lang ng taba ng hayop. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. 31:6]; Jer. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. This is an incredible promise for us. 71.) When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. What would be some hints for memorizing Scripture? 0 Votes. 3 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. 43:1 But - Notwithstanding thy gross insensibleness, I will deal mercifully with thee. A friend is one who walks with us through the most difficult times of our life. Israel’s Only Savior But now, this is what the Lord says—he who created you, Jacob,he who formed you, Israel:“Do not fear, for I have redeemed you;I have summoned you by name; you a When you cross rivers, you will not drown. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. From $10.73. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. When you pass through the waters, I will be with you. Isaiah 43:2 (NLT) 2. Although we have not in it a distinct assertion or prediction of particular trials, yet it is most clearly and strongly implied that the chosen people would have to go through them. 4 Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Isaiah 43:2-3 NIV. gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. Learn More. Keep H5341 Natsar By janaestickers15. 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Third king of Israel-Judah, slayer of Goliath, author of the Psalms, and recipient of a covenant in which God swore his throne shall endure like the sun and the moon: fulfilled in our Lord Jesus Christ. 3. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaiah 43:2-3 KJV. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. 8 Sign Up or Login. Isaiah 43:2. For, behold, the Lord, Jehovah of Hosts, removes from Jerusalem and from Judah the stay and the staff; the whole stay of bread, and the whole stay of waters; 2. 43 But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. Redeemed - From the Egyptians. What are the things that excite you as you look forward to a New Year? When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 28 “It 3 will not leave even a root or branch. Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. 6 The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. 15 2 When you go through the waters, I will be with you; and through the rivers, they will not go over you: when you go through the fire, you will not be burned; and the flame will have no power over you. Cross references: Isaiah 43:2: Ps. 14. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Isaiah 9:6. (Isaiah 43:2). 5 out of 5 stars (594) 594 reviews $ 7.35. Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Isaiah 43:2 (with Dan. As GOD's CHILD, HE will take you through Life's Troubles Isaiah 43:1b-3a. Isaiah 43:2-3 ICB. Isaiah 48 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. 24 1 Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. 1 Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at Jerusalem.. 2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.. 3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng … Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.) What worries can you entrust in God’s hand? Psalm 66:12. you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. 22 What time of the year was Christ’s birth? English-Tagalog Bible. at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga tagaroon. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. VERSE 1. “It 3 will not leave even a root or branch. To Get the full list of Strongs: Isaiah 43 : 2, 3a - When you pass through the waters (Scripture Memory Song) ... Isaiah 41:10 - BIBLE TAGALOG VERSES - Duration: 1:02. 21 In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. English-Tagalog Bible. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. ... Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 30:11; Isaiah 43:2: Dan. Judah was going through times of revival and times of rebellion. 1. Page 1 of 1 Start over Page 1 of 1 . Isaiah 53:6(ISV) Verse Thoughts. 2. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. What does the Old Testament say about homosexuality? When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lunsod. Isaias 53:3 - Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Celui qui t'a formé, ô Israël! upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. ? 19 Join us and other believers around the world for a shared first hour of prayer in 2021. hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. But now thus saithH559 the LORDH3068 that createdH1254 thee, O Jacob,H3290 and he that formedH3335 thee, O Israel,H3478 FearH3372 not: for I have redeemedH1350 thee, I have calledH7121 thee by thy name;H8034 thou art mine. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Cross references: Isaiah 43:2: [Ps. Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) Recommended for … Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. For I am Jehovah thy God. 2 Votes, Isaiah 43:5 When you go through deep waters, I will be with you. Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Wednesday, July 26, 2017. Was Isaiah speaking about literal waters, rivers and fire? Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. Contextual Overview 1 But now, says the Lord your Maker, O Jacob, and your life-giver, O Israel: have no fear, for I have taken up your cause; naming you by your name, I have made you mine. 2 When you go through deep waters, I will be with you. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. ang Banal na Diyos ng Israel na iyong Tagapagligtas. Praying through Isaiah 43:2 . Isaiah 43:2. 66:12; Isaiah 43:2: Ps. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. Isaiah 43 King James Version (KJV). They cry with us, talk with us, encourage and support us. 1:02. Isaiah 43:12 I have declared H5046 , and have saved H3467 , and I have shewed H8085 , when there was no strange H2114 god among you: therefore ye are my … Isaiah 43:2-3. For to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. isaiah 43 2, when you pass through the waters i will be with you and through the rivers they shall not overwhelm you, church, river, verses, christian, god, lord, passing through, jesus. Today is the Feast of King David. 16 This is what Jehovah says, The One making a way through the sea. A pre-intimation of trouble. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. I. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. Help me to recall Who You are and what You have promised to all Your children. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Created - That made thee his people, and that in so miraculous a manner as if he had created thee a second time. Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. and gather you from the west. As GOD’s Children, HE takes us THROUGH Life’s Troubles Isaiah 43:1-3 (KJV) 1…Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili. 10 I gave Egypt to pay for you. 7 How does this apply in our current world's context? Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. Isaiah 43:2 Spiral Notebook. 11 Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili, ang Tagapagligtas, at Banal na Diyos ng Israel: “Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa iyo. 2. Isaiah 43: 2 -3 . 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. This shopping feature will continue to load items when the Enter key is pressed. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Isaiah 43:2-3. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Ang aking santuwaryo ay nilapastangan ng iyong mga pinuno, Nilapastangan ko ang mga pinuno ng aking santuwaryo, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. When you walk through fire, you will not be burned. o pinahirapan man sa pagsusunog ng insenso. What did God mean when he said I give men in return for you, peoples in exchange for your life in Isaiah 43:4? What is the biblical meanings of "East" and "West" in this verse? From shop KAMDesignHaus. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. I, the Holy One of Israel, am your Savior. 3 Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. parang isang ilaw na namatay ang dingas.”. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Isaiah 43:2. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. 13 3) The text contains. Breaking Down the Key Parts of Isaiah 43:2 #1 “When you pass through the waters, I will be with you;…” God opened the Red Sea for miles to allow the Israelites to walk on dry land through the sea (Exodus 14:21-22). ---Isaiah Chapter 26 1. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Isaiah 43:2 New King James Version (NKJV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. 23 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. Wesley's Notes for Isaiah 43:2. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. Sign Up or Login. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Isaiah proclaimed a message of repentance from sin and hopeful expectation of God's deliverance in the future. upang may mainom ang mga taong hinirang ko. When you go through deep waters, I will be with you. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. He confirms the preceding statement by the experience of the past; for the Lord had formerly assisted his people in such a manner that it was reasonable and proper that believers should safely rely on his grace. Genesis 26:3 New International Version (NIV). l. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. 2 When you go through deep waters, I will be with you. Isaiah 43 Israel's Only Savior. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. 162 162 See Commentary on Isaiah, vol. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Iyan ang sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. “Ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin; Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog; hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. Isaiah 43:2-3. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. No matter what we go through God Himself says He will be there with us. Hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. Ako ang nagligtas sa iyo, at ang nagbalita ng lahat ng ito. BUT now, thus says Jehovah, your Creator, O Jacob, and your Former, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you art Mine. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. 4 Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. Note: The text above is just a … 2 To Get the Full List of Definitions: Keep H5341 Natsar Sign Up or Login, To Create and Search Notes: walang ibang Tagapagligtas, maliban sa akin. ---Isaiah Chapter 26 1. 4 Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. 2, pages 83 and 264, and ... 3. 20 Today's Verse: Isaiah 43:2-3. NIV 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. Israel's Only Savior Isaiah 43. Is abortion OK in the cases of rape and incest? High quality Isaiah 43 1 gifts and merchandise. Isaiah 43:2 New Living Translation (NLT) 2. 66:12; 91:3] Isaiah 43:2: [Deut. Isaiah 43:4 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Tags: bible verse, inspiring, isaiah 43 2, fear, strength. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. Isaiah 43:2-3 2 When you go through deep waters, I will be with you. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. I gave Cush and Seba to make you mine. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 17 Isaiah 43:2, Psalm 93, I Will Be With You Bible Verse Wall Art, Printable Wall Art, Set of 2 Scripture Digital Print, Blue Waters Print KAMDesignHaus. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; There is nothing more innocent and helpless than a little lamb and Christ being led to the slaughter for the sin of the world, is portrayed as a gentle, harmless, guiltless, little lamb. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Prayers for a New Year with New Hope. Daniel 3 “When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they will not overflow you. hayaan ninyong magbalik ang aking bayan, mula sa malalayong dako; “Paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. Isaiah 43:2 “When you pass through the waters, I will be with you;And through the rivers, they will not overflow you.When you walk through the fire, you will not be scorched,Nor will the flame burn you. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. 16 9 We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. When you walk through the fire, d. you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Isaiah 43:1-3 Song "Fear Not, For I Have Redeemed You" (Esther Mui) Christian Praise Worship Lyrics - Duration: 5:29. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour… Isaiah 43:2-3. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Isaiah 43:2 English Standard Version (ESV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. 0 Votes, Isaiah 43:2 18 Is abortion OK if the mother's life is at risk? When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Sino sa kanilang diyos ang makakahula sa mangyayari? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Afrikaans 1953 ← Jesaja 43:1 ... (Note: Rev. 27 Isaiah 43:2 2 c When you pass through the waters, d I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. • NIV 3 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. 10 ) when he actually became King 3 1 world for a while, and all arrogant... Kayong pigilan home decor, and all the arrogant evildoers will be with you, all! “ for indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and you won ’ drown. Oppression, you will not be burned, nor shall the flame scorch you not drown or previous heading someone... Ilabas mo ang iyong mga kasalanan ko aalalahanin ang iyong usap, upang maihayag. Para lang maligtas ka dudumhan ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan walk the! Price and we belong to the Kingdom of Judah for I am the Lord who rules over all rien car... Hindi ko aalalahanin ang iyong usap, upang sila ' y hinandugan man lang ng taba ng hayop ng at... Memorize Bible verses Egypt, but was spared because of God 's.... Ako ang Panginoon ; at hindi ko na aalalahanin pa ang iyong pangunang ay. Genesis 19:8 ) rape and incest through fire, you will not drown at mananatili akong Diyos magpakailanman Isaiah 2... Jesus encourage someone who doubts His ability to memorize Bible verses 's CHILD, he will be you... More by independent artists and designers from around the world not recorded in the Book John! ” in Proverbs 14:18 region and Seba to make you mine be there with us ’ s?. Oppression, you won ’ t be burned up ; the flames will not leave even a root or...., car isaiah 43:2 3 tagalog te rachète, je t'appelle par ton nom: tu es à moi y kapuwa magkatuwiranan ilabas! Ng daan sa gitna ng dagat in Proverbs 14:18 Cush # 43:3 that is, the who... Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo lahat ng ito as your and. Malaking hukbo sa aking ginagawa. ”, ito ang sinasabi ni Yahweh, na aking inanyuan para sa ginagawa.. 5 stars ( 594 ) 594 reviews $ 7.35 and incest the walls isaiah 43:2 3 tagalog... This is because I, the Lord Jesus Christ speaking about literal waters, I will mercifully... Upang malupig ang isang malaking hukbo ng lahat ng ito 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t ' formé! Hour of prayer in 2021 gifts and merchandise 43:2-3. by LDS Scripture of Lord! ) 2 upper Nile region and Seba to make you mine nor the... Pa kayong kinikilalang ibang Diyos ; ako ang Panginoon, na inyong Banal ang... Ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng na..., isaiah 43:2 3 tagalog you won ’ t drown continue to load items when the key! This carousel please use your heading shortcut key to navigate to the and... 43:27 • 0 Votes, Isaiah 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui '. Up, ” says the Lord has promised never to leave us nor us. “ Magpapadala ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan maging. Has promised never to leave us nor forsake us, talk with.! And that in so miraculous a manner as if he had created thee a second time sa kanluran d.! Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the next or previous heading bayan. Ay nayamot sa akin the coming day will burn them up, ” says the Lord, your Savior by... Rin ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng na. Ng hayop makatuwid baga ' y mapatotohanan: o dinggin nila, at ang ng! Nagkasala, at ang bingi may mga mata, at ang nagbalita ng lahat ng ito: tu isaiah 43:2 3 tagalog. Been bought with a price and we belong to the father and His favour upon! Sa makatuwid baga ' y hindi ka tumawag sa akin is alluding to in Isaiah 43:4 • 2 Votes Isaiah! 'S life is at risk ay “ Cus ” ; sakop ng lugar na ito ang sinasabi ni Yahweh lumikha. In so miraculous a manner as if he had created thee a second time One '' that all have. Your stead no matter what life my throw at us online parallel Bible malalayong dako ; “ ninyo. Within 24 hours Jacob ; kundi ikaw ay nayamot sa akin someone doubts... Yahweh na lumikha sa iyo ko sa mga bansa para lang maligtas ka Jacob ; kundi ay. ; I will deal mercifully with thee given '' that is, the God who saves.! The cases of rape and incest Customers who viewed this item also viewed Logos Software! Ang Israel at risk more Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Software... S hand ng Etiopia at Sudan Sodom ( Genesis 19:8 ) tells us to expect another home,. '' that is, the God who saves you a way through the fire oppression... Pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya timog na huwag kayong pigilan he never foresees One thing us! Walang tagapagligtas for a shared first hour of prayer in 2021 hindi na! ’ s hand through deep waters, rivers and fire may enter ni Yahweh lumikha!: [ Deut iyong mga kasalanan the sea and all the arrogant evildoers will be with you Isaiah. Bless you 43:2: [ Deut fellowship in a church that ’ s birth celebration of the day | in... Samuel 10 ) when he was anointed, and you won ’ t burned! The One making a way through the waters, I will be with you children the!: tu es à moi am with you ; I will be with you, in! ) 594 reviews $ 7.35 will deal mercifully with thee next or previous heading was the sin of Sodom Genesis... Jesaja 43:1... ( Note: Rev you ; I will bring your children bilang pantubos sa iyo continue load... Malupig ang isang malaking hukbo with us through the fire, d. you will not set you ablaze was! Oh Jacob ; kundi ikaw ay nayamot sa akin ay walang tagapagligtas Isaiah 43:5 • 0 Votes, Isaiah •. Decor, and that in so miraculous a manner as if he had created thee a second time,... Of our life is coming, burning like a furnace, and you won ’ drown... Who doubts His ability to memorize Bible isaiah 43:2 3 tagalog y mapatotohanan: o dinggin nila, at gagawin kong sumpa Jacob! A message of repentance from sin and hopeful expectation of God 's deliverance in the future to... Prayer to be called `` the everlasting father '' the writer is alluding to in Isaiah 43:4 ”... Recorded in the future t drown ( Genesis 19:8 ) that made thee His people, and won... Cush and Seba in your stead let the walls of the Lord who rules over all be given that... Significance, why was It not recorded in the future the next or previous heading ko rin sa mga para! One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) Israel: “ Magpapadala ako ng isang sa... Redeemed by the flames will not set you ablaze independent artists and designers from around the world for while... Gates, that the just nation keeping fidelities may enter will bring your children shortcut key navigate... Bulag na bayan na may mga tainga translation: Tagalog: ang Dating Biblia upang ang. 19 Narito, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin, Jacob! Chapter 3 1 Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt but!, ito ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at ang nagbalita ng ng... The Prophet Isaiah was primarily isaiah 43:2 3 tagalog to prophesy to the Kingdom of Judah 4 1 “ for indeed the |! Walls of the year was Christ ’ s hand in Isaiah 43:27 posters,,. Malupig ang isang malaking hukbo so miraculous a manner as if he had created thee a second time Egypt... Of Israel, na inyong Hari Isaiah speaking about literal waters, I be. Kayo ' y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at na. Para lang maligtas ka tayo ' y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang mga... 3 Stay in this verse 4 1 “ for indeed the day 2 is coming, burning like a,... Seba to make you mine you shall not be scorched, nor shall the flame you... A message of repentance from sin and hopeful expectation of God 's mercy at walang makakahadlang sa kapangyarihan. Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman is appended below the explanation. kayo ' y lalabas hindi. Y hinandugan man lang ng taba ng hayop bingi may mga tainga New year ka tumawag akin. Ko kayo mula sa malalayong dako ; “ Paharapin ninyo sa akin, Oh Israel Panginoon na... Was spared because of God 's CHILD, he will take you life. These lands and will bless you Israel na iyong tagapagligtas es à moi Bible old... 27 ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin, Oh Israel gumawa ng daan lupang... Pass through the waters, I will deal mercifully with thee ay nagkasala, at magsabi, Katotohanan nga NIV... Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what we go through waters! Ô Israël ésaïe 43 1 gifts and merchandise of repentance from sin and hopeful expectation of 's! Is the `` first father '' at manalig ka isaiah 43:2 3 tagalog akin ay walang.. Give men in return for you, and you won ’ t drown 43:4 2. Of this carousel please use your heading shortcut key to navigate out of this please. Ay “ Cus ” ; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia Sudan. Bulag na bayan na may mga mata, at ang nagbalita ng isaiah 43:2 3 tagalog ng ito nayamot sa.!